FXBox ile dünya para birimlerinde ve değerli metallerde kaldıraçlı işlemler… FxBox platformu ile 5 gün 24 saat dünya para birimlerinde ve değerli metallerde hızlı ve güvenilir şekilde işlem yapabilir; dünyadaki gelişmelere göre pozisyon alabilir, emir teknik indikatör çeşitliliği ve otomatik alım-satım sistemleri ile kendi stratejilerinizi kurgulayabilirsiniz.

Değerli Müşterilerimiz,

11/07/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in III-37.1’in 27 nci maddesinde yapılan değişiklik ile;

10 Şubat 2017 itibariyle açılan hesapların ve yeni pozisyon açacak mevcut hesapların KAS işlemlerinde maksimum kaldıraç oranı 1’e 10 uygulanacaktır. Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için yeni açılan hesaplarda başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılacaktır. İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde yeni pozisyon açılamayacaktır. İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminatın 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda yatırımcı işlemlerine devam edebilecektir.

10 Şubat 2017 tarihinden önce açılan hesapların 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren 45 gün (27 Mart 2017) içerisinde belirtilen tebliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 10 Şubat 2017 tarihinden önce açılan hesaplardaki açık pozisyonlarda uygulanan kaldıraç oranı 10 Şubat 2017 tarihi saat 18:00 itibariyle 10:1’e düşürülecektir. 27 Mart 2017 tarihine kadar açık pozisyonlardaki kaldıraç oranının uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde uyum sağlanamayan pozisyonlar Tebliğ gereği aracı kurum tarafından re’sen kapatılacaktır.

Bilginize arz ederiz.

Kapat
Hesap Açılışı Günlük 4 trilyon dolara yakın işlem hacmi ile dünyanın en likit piyasası olan Forex piyasalarına, Yapı Kredi Yatırım'ın bilgi ve deneyimi ile kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak için FXBox hesap açma başvuru formunu doldurarak, uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Hesap açılışı
 
Eğitim Yapı Kredi Yatırım'da FX işlemleri hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabı Eğitim sayfamızda.
 
 
5 / 24 Destek Haftanın beş günü 24 saat her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz. fxbox@ykyatirim.com.tr adresine email gönderebilir ya da telefon ile arayabilirsiniz. İlgili birim tarafından en kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

İş bu aydınlatma formu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, bu formla, kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nden yatırım hizmeti almak/ürün temin etmek için şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz ve iştiraki olduğumuz şirketlerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti, vb amaçlar ile yatırım ve sermaye piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlara, platformlara ve Kurumumuz web sitesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetleri, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanununu ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük ve/veya Şubelerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, ATM’ler, internet sitelerimiz/şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, elektronik işlem platformları, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, telefon kayıtları, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, direkt bankacılık, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT vb gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.